Cách chèn link vào văn bản trong MS Word dễ dàng

Bình Luận Tiếng Việt: LSB vs HLE | GEN vs DK | Tuần 9 Ngày 4 | LCK Mùa Xuân 2023
Bình Luận Tiếng Việt: LSB vs HLE | GEN vs DK | Tuần 9 Ngày 4 | LCK Mùa Xuân 2023

1. Cách chèn link liên kết đến website:

– Đầu tiên bạn chọn từ/hình ảnh cần chèn link liên kết, sau đó trên thanh công cụ soạn thảo bạn thực hiện lần lược thao tác: Insert => Link => Hyperlink.

– Khi mở Insert Hyperlink, bạn thao tác chọn Existing File or Web Page => Curent Folder.

– Sau đó bạn cài đặt thiết lập các nội dung sau:

+ Text to display: Nội dung hiển thị liên kết

+ Current Folder: Thư mục hiện tại.

+ Browsed Pages: Các trang file được mở gần nhất.

  Tổng hợp các cách copy, sao chép bài viết trên mạng chỉ lấy chữ, xoá hình ảnh, định dạng font, back link

+ Recent Files: Các file hiện tại.

+ Screen Tip: Nội dung của screen tip sẽ được hiển thị khi bạn di chuột vào link liên kết.

+ Address: Tên địa chỉ đường dẫn.

– Sau khi đã thiết lập xong bạn nhấn OK để hoàn tất.

2. Cách tạo liên kết đến file:

– Bạn thực hiện thao tác lần lược như cách chèn link đến website, nhưng khi mở Insert Hyperlink bạn chọn Place in this Document.

– Thiết lập nội dung Place in this Document gồm:

+ Top of the Document: đặt vị trí liên kết lên đầu file.

+ Headings: đặt vị trí liên kết đến heading có trong file.

+ Bookmarks: đặt vị trí liên kết đến dòng văn bản đã được đánh dấu.

– Sau đó bạn chọn OK để hoàn tất.

3. Cách tạo liên kết đến một file mới được tạo.

– Bạn thực hiện thao tác lần lược như cách chèn link đến website, nhưng khi mở Insert Hyperlink bạn chọn Create New Document.

  Cách sao chép liên kết (đường link) đến văn bản đã chọn trong Chrome

– Sau đó thiết lập các nội dung:

+ Text to display: Nội dung hiển thị liên kết

+ Name of new document: Đặt tên cho file mới.

+ Change: Thay đổi vị trí file liên kết đã có.

– Nhấn OK để hoàn tất cài đặt.

4. Cách Tạo liên kết đến địa chỉ mail:

– Bạn thực hiện thao tác lần lược như cách chèn link đến website, nhưng khi mở Insert Hyperlink bạn chọn E-mail Address.

– Khi mở cửa sổ E-mail Adress bạn thiết lập:

+ E-mail Address: Địa chỉ email cần đến

+ Subject: Tên tiêu đề

+ Recently used e-mail address: Hiển thị những email đã được sử dụng gần thời điểm này nhất.

– Sau khi thiết lập xong bạn nhấn OK để hoàn tất.

https://4gvinaphone.com.vn/cach-chen-link-vao-van-ban-trong-ms-word.html

Bạn đang xem bài viết: Cách chèn link vào văn bản trong MS Word dễ dàng. Thông tin do PGD Tây Giang chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

  Cách copy link, sao chép liên kết trên máy tính

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *